صندوق بیمه درمانی سایر اقشار

در ﺻﻨﺪوق ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر کلیه مددجویان و توانخواهان تحت پوشش سازمان بهزیستی، دانشجویان وزارت بهداشت و علوم( دانشجویان خارجی) ، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، طلاب حوزه علمیه ، بانک قرض الحسنه مهر ، و اتباع بیگانه از خدمات بیمه پایه سلامت برخوردار میباشند .

بیمه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ، اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﺻﺎﻟﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ارائه بیمه پایه سلامت برای پناهندگان افغانی و عراقی و … دارای کارت آمایش معتبر و یا برگ تردد معتبر در دو گروه آسیب پذیر و بیمار خاص ( هموفیلی، تالاسمی، دیالیز، پیوند کلیه و ام اس) و اعضاء خانواده آنها و غیر آسیب پذیر منوط و مشروط به پرداخت حق بیمه مندرج در قرارداد.

صدور اولیه دفترچه بیمه درمانی

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)
ب) اصل شناسنامه سرپرست
پ) تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست و همسر در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از صفحه توضیحات الزامی است.
ت) تصویر صفحه اول شناسنامه فرزندان در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه، کپی از صفحه توضیحات الزامی است.
ث) تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)
ج) معرفینامه کتبی از مؤسسه بیمه گزار (جهت طلاب و روحانیون)
چ) فیش پرداخت حق بیمه (در صورت پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گزار، ارائه فیش حق بیمه از سوی بیمه شده الزامی نمی باشد).
ح) هزینه صدور دفترچه3000تومان
خ) یک قطعه عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال

تمدید دفترچه بیمه درمانی

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره توسط بیمه گر الزامی است.)
ب) اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای 15 سال سن ذکور بالای 18 سال و ارائه گواهی تحصیلی برای فرزندان ذکور بالای 22 سال در صورت اشتغال به تحصیل
پ) تأئیدیه مؤسسه بیمه گزار (در صورت تمدید قرارداد)
ت) فیش هزینه صدور دفترچه
ث ) فیش پرداخت حق بیمه در صورت پرداخت از طرف بیمه شده
چ) عکس جدید(4×3) برای افراد بالای 2 سال سن (در صورت نیاز)

تعویض دفترچه بیمه درمانی

الف) ارائه اصل دفترچه قبلی.
ب‌) فیش هزینه صدور دفترچه 3000 در دفتر واریز میشود
پ) یک قطعه عکس جدید (4×3) برای سنین بالای 2 سال سن
ت) رویت اصل شناسنامه فرزندان و والدین

المثنی دفترچه بیمه درمانی

الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی
ب‌) ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه جهت رؤیت و کنترل
پ) فیش هزینه صدور دفترچه
ت) عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال